❗️UWAGA KONKURS❗️

„Odkryj Trzy Maupy: Znajdź Bilet i Weź Udział w Przygodzie!” 🐵🐵🐵

konkurs, darmowe bilety, wygraj bilety do parku linowego, darmowe wejściówki do parku linowego

Zasady są proste:

➡Na naszym profilu pojawiać się będą krótkie filmiki ze wskazówkami gdzie nasze małpki ukryły wejściówki do parku (wejściówki schowane będą w różnych miejscach na terenie Katowic 🎁🧐

Do wygrania będą zarówno bilety indywidualne oraz rodzinne – w sumie można wygrać aż 10 voucherów (ale jeśli będziecie oznaczać nas w postach ze znalezionymi biletami możemy tą pulę zwiększyć 📈).

Wypatrujcie filmików i zgarniajcie nagrody – zaczynamy już w środę 🏆🏆🏆

Link do naszego konta na Instagramie: https://www.instagram.com/park_linowy_katowice/?next=%2F

Link do naszego konta na Facebooku: https://www.facebook.com/parklinowykatowice

Pełny Regulamin Konkursu znajdziecie tutaj:

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU I INSTARGRAMIE „Odkryj Trzy Maupy: Znajdź Bilet i Weź Udział w Przygodzie!”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Park Linowy „Trzy Maupy” , z siedzibą na ul. Sikorskiego 16, 40-282 Ktowice (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie
Park Linowy Katowice Muchowiec – rodzinna rozrywka oraz Instagramie @ park_linowy_katowice (zwanych dalej “Fanpage”).

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 10  nagród – dla 10 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą są 2  Bilety Rodzinne (2+2) oraz  8 voucherów indywidualnych na okaziciela, do Parku Linowego „Trzy Maupy” na mieszczącego się przy ul. Francuskiej 182, 40-506 Katowice, ważne do 31.07.2024 r. Bilet uprawnia do wejścia na trasy parku linowego zgodnie ze swoim rodzajem (dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci lub jedna osoba dorosła/dziecko) oraz Regulaminem Parku Linowego i specyfikacją tras (warunki fizykalne wejścia na trasy dostępne tutaj: http://parklinowykatowice.pl/trasy/). Organizator zastrzega sobie prawo do zwieszenia puli nagród.

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Zwycięzcy nie mogą przekazać nagrody na rzeczy innej osoby.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“)  oraz filmików publikowanych na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/parklinowykatowice oraz Instagramie Organizatora pod adresem  „@ park_linowy_katowice”.

2. Konkurs trwa od dnia 13.12.2023 do 28.02.2024 r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. Zaobserwowanie profilu „Park Linowy Katowice Muchowiec – rodzinna rozrywka” na Facebooku ORAZ Instagramie @ park_linowy_katowice/

b. Odnalezienie biletu w miejscu wskazanym na filmiku opublikowanym na profilu Organizatora.

c. Filmiki pojawiają się o losowej porze dnia i w dniach nie udostępnionych do informacji uczestnikom konkursu.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/parklinowykatowice oraz na stronie internetowej Organizatora.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i uszkodzenia biletów nie zgłoszenie przez uczestnika Konkursu od razu po znalezieniu biletu.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.12.2023 r i obowiązuje do 28.02.2024 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Jeżeli w wyniku warunków atmosferycznych voucher będący nagrodą w konkursie ulegnie uszkodzeniu, co zostanie zgłoszone przez uczestnika po znalezienia vouchera w terminie do 48 godzin od ukazania się filmiku wskazującego miejsce jego ukrycia – Organizator wymieni voucher na nowy nieuszkodzony.

Grudniowe nagrody

Przyjemności dobrze rozkładać sobie w czasie – jak czekoladki w kalendarzu adwentowym 🎅

Nasz prezent na Mikołaja dostaniecie więc trochę później – będziemy mieć dla Was kilka nagród ➡️ tym razem ich zdobycie będzie rozłożone nie tylko w czasie, ale i przestrzeni 🤫 obserwujcie nasz profil na Facebooku – już niedługo będzie czekać na Was pierwsza okazja 🎁

Link do profilu: https://www.facebook.com/parklinowykatowice

konkurs, nagrody, mikołaj,

14.10 – Nocne przejścia tras

🌙 Wracamy z Nocnymi Przejściami Tras w Parku Linowym 🌙
UWAGA TYLKO DLA ODWAŻNYCH!
Nasze trasy to już dla Ciebie za mało? Znasz nasz park na pamięć?
Chcesz poczuć dreszczyk emocji i doświadczyć parku linowego w zupełnie nowy sposób? Przygotuj się na nocne przejścia tras w naszym parku linowym!
🌟 Co oferujemy? 🌟
🌃 Magiczna atmosfera: pokonaj wybraną trasę jedynie ze światłem latarki czołowej, tworząc niepowtarzalny klimat nocnego wspinania.
🌌 Gwiazdy nad głową: Podczas nocnych przejść masz okazję podziwiać gwiazdy i wsłuchiwać się w szum liści (może usłyszysz odwiedzająca nas dziki).
💪 Wyjątkowe wyzwanie: Zwiększ poziom adrenaliny, próbując pokonać trasę w zupełnie innym otoczeniu.
👨‍👩‍👧‍👦 Dla wszystkich: Nasze nocne przejścia są odpowiednie dla rodzin, grup przyjaciół, a także par – to idealna okazja na niezapomnianą przygodę.
🌲 Otoczenie: Nasz park linowy jest otoczony piękną przyrodą, która zaczyna żyć zupełnie inaczej po zmroku, co sprawia, że nocne przejścia stają się jeszcze bardziej wyjątkowe.
🔦 Bezpieczeństwo przede wszystkim: Nasz personel jest doświadczony i zadba o Twoje bezpieczeństwo na każdym etapie tej przygody.
🎉 Rezerwuj już teraz i przeżyj noc, o której będziesz długo pamiętać!
🌠Startujemy szkoleniem o godzinie 18.00 – ilość miejsc ograniczona!!🌠
Obowiązują wcześniejsze zapisy przez Messenger lub u obsługi parku.
W wiadomości należy przesłać:
– Imię i Nazwisko osoby wchodzącej na trasę
-Trasę która Was interesuje
– Numer telefonu

#NocnePrzejściaTras #ParkLinowy #PrzygodaPodGwiazdami #WspinaczkaNocą #NieZapomnianaNoc 

Weekend 07 i 08.10

Jeśli wybieracie się do nas jutro lub w niedzielę sprawdzajcie na naszym Facebooku czy na pewno będziemy otwarci danego dnia – wszystkie zmiany w otwarciu parku będziemy wrzucać na bieżąco 🍂

➡️ jesteśmy dla Was otwarci już tylko w soboty i niedziele (od 11.00 do zmroku) 🐵

➡️ możecie już się zapisywać na Nocne Przejścia na 14.10 🥰

➡️ szkolenia zaczynamy jak zawsze co pól godziny od 11.30 do obecnie 18.00 (ta pora będzie się skracać wraz ze skracaniem się dnia) 🤸‍♀️🌅

30.09

Dziś przesuwany otwarcie na godzinę 14.00 – nie dajcie się odstraszyć brakiem słońca.